Naspäť na poistné udalosti

Poistné udalosti z poistenia úveru
v UniCredit Bank


Postup pre nahlásenie poistnej udalosti

  1. Vytlačte, vyplňte a podpíšte tlačivo Oznámenie poistnej udalosti z poistenia úveru.
   Postup pre vyplnenie nájdete nižšie.
  2. Strany č. 6 a 7, tj. "ČASŤ II. Lekárska správa − vyplňuje lekár poisteného" odovzdajte na vyplnenie ošetrujúcemu lekárovi.
  3. Priložte príslušné dokumenty uvedené pod príslušym typom poistnej udalosti, ktorú hlásite.
  4. Zašlite poštou na adresu poisťovne uvedenú v záhlaví tlačiva:
    ERGO Poisťovňa, a.s.
    Apollo Business Center II, Blok D
    Prievozská 4C
    821 08 Bratislava
Stiahnuť tlačivo

Nezabudnite:


1.) PRILOŽIŤ PRÍLOHY - podľa typu hlásenej poistnej udalosti

A.) v prípade PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI priložte: 

 • kópiu riadne vyplneného Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s uvedením čísla diagnózy, vyznačením začiatku pracovnej neschopnosti, pravidelných kontrol, s podpisom a pečiatkou lekára (t. j. Legitimácie dočasne práceneschopného poistenca),
 • kópie lekárskych správ súvisiacich s ochorením/úrazom, ktoré sú dôvodom PN,
 • kópiu zmluvy o úvere

 • V prípade viacmesačného trvania PN - najmenej raz za kalendárny mesiac, najneskôr však do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

  • zašlite Poistiteľovi ERGO kópiu „Preukazu o trvaní pracovnej neschopnosti“ a prípadne ďalšie - ERGO Poisťovňou vyžiadané doklady
  • Poisťovňu informujte aj o ukončení PN predložením kópie lekárskeho potvrdenia o ukončení pracovnej neschopnosti

   

  B.) v prípade HOSPITALIZÁCIE priložte:

  • kópiu kompletnej prepúšťacej správy zo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ste boli hospitalizovaný/-á (s čitateľným menom ošetrujúceho lekára a adresou zdravotníckeho zariadenia),
  • kópiu zmluvy o úvere.

   

  C.) v prípade ÚPLNEJ TRVALEJ INVALIDITY priložte:

  • kópiu „Rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku poistenému vystaveného Sociálnou poisťovňou“ s vyznačeným dátumom, ku ktorému toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť,
  • Lekársku správu posudkového lekára sociálneho poistenia,
  • kópiu lekárskeho potvrdenia o skutočnosti, že stav poisteného vyžaduje starostlivosť tretej osoby pre vykonávanie bežných životných činností a to po celý zvyšok života poisteného,
  • kópiu zmluvy o úvere.

   

  D.) v prípade SMRTI priložte:

  • úmrtný list (originál alebo úradne overenú fotokópiu),
  • kópiu Listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí,
  • pitevnú správu (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine smrti),
  • záverečnú správu z hospitalizácie, ak bol poistený pred smrťou hospitalizovaný,
  • kópiu zmluvy o úvere.

   

  E.) v prípade NEDOBROVOĽNEJ NEZAMESTNANOSTI priložte:

  • kópiu úplnej pracovnej zmluvy (so všetkými jej dodatkami a prílohami),
  • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
  • kópiu Rozhodnutia o priznaní dávky v nezamestnanosti vydaného Sociálnou poisťovňou, s dátumom, od ktorého poberáte podporu v nezamestnanosti,
  • kópiu potvrdenia o zápočte rokov (predkladá sa Sociálnej poisťovni spolu so žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti),
  • kópiu potvrdenia, že ste boli zaregistrovaný/-á na úrade práce do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie),
  • kópiu zmluvy o úvere.

  • V prípade viacmesačného trvania nezamestnanosti - najmenej raz za kalendárny mesiac, najneskôr však do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

   • zašlite ERGO Poisťovni kópiu písomného potvrdenia, že ste registrovaný/-á na úrade práce ako evidovaný/-á nezamestnaný/-á (vedený/-á v evidencii uchádzačov o zamestnanie) a poberáte podporu v nezamestnanosti.
   • ERGO Poisťovňu informujte o ukončení nezamestnanosti predložením kópie potvrdenia o ukončení poberania podpory v nezamestnanosti alebo o vyradení z evidencie nezamestnaných.


  2.) Vyplniť a dať potvrdiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi Časť II.

  Túto časť Oznámenia poistnej udalosti odovzdajte na vyplnenie vášmu ošetrujúcemu lekárovi. Presvedčte sa, prosím, či je tlačivo zo strany lekára riadne vypísané, podpísané a opečiatkované.


  Naspäť na poistné udalosti

  Viac info o poistných udalostiach z poistenia úveru?

  Telefón

  Radi by ste sa dozvedeli viac o hláseniach poistných udalostí z poistenia úveru?

  Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

  Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.

  Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

  5 1