Naspäť na právne informácie

Ochrana osobných údajov


Nižšie nájdete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom pristupujeme k ochrane osobných údajov, aké máte práva a ako môžete k ochrane svojich osobných údajov aktívne prispieť.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich súboroch:

Zoznam príjemcov osobných údajov ERGO Poisťovne, a.s. nájdete tu >


Spracúvanie osobných údajov v podmienkach ERGO Poisťovne

1. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom sme my, tj. ERGO Poisťovňa, a.s. (ďalej len „ERGO“). Sme finančná inštitúcia a spracúvame osobné údaje vás, fyzických osôb (potenciálnych klientov, klientov, a ďalších osôb a ich zástupcov). Robíme tak vo vlastnom mene alebo pomocou poverených sprostredkovateľov, o čom ste vždy informovaní.

2. Zodpovedná osoba

Určili sme zodpovednú osobu, ktorá v ERGO dohliada na ochranu spracúvania osobných údajov a rieši akékoľvek otázky týkajúce sa tejto oblasti.

3. Účely spracúvania osobných údajov 

V ERGO spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely toho, čo robíme, tj. pre účely poisťovníctva, prípadne pre účely, ktoré bezprostredne súvisia s tým, čo robíme.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Spracúvanie vašich osobných údajov robíme výlučne v súlade so zákonom. Riadime sa pritom slovenskými, ale aj európskymi právnymi predpismi vydanými Európskou úniou. To, že môžeme vaše osobné údaje spracúvať je vždy uvedené v osobitnom predpise, v predzmluvých dokumentoch, v zmluvách samotných, je to definované v našom oprávnenom záujme, prípadne vás žiadame o súhlas. Vždy jednáme tak, aby bola dodržaná ochrana životne dôležitých záujmov vás - fyzických osôb.

5. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Spracúvame:

 • bežné osobné údaje, ako: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje a doklady preukazujúce dôležité skutočnosti, údaje z dokladu totožnosti vrátane jeho kópie, ďalšie potrebné údaje z dokladov;
 • a citlivé údaje o zdravotnom stave.

6. Oprávnené záujmy 

Spracúvame osobné údaje aj na základe našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú nad záujmami fyzických osôb. Ak sa vás spracúvanie osobných údajov týka, môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu.

7. Kategórie príjemcov osobných údajov

Ak je to nevyhnutné, poskytujeme spracúvané osobné údaje tretím osobám vrátane sprostredkovateľov, ktorí sú spracúvaním osobných údajov poverení. Tieto osoby majú po právnej stránke postavenie príjemcov.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Spracúvané osobné údaje môžu byť výnimočne prenášané cezhranične do tretích krajín a do medzinárodných organizácií a to v prípade, že je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov fyzických osôb.

9. Doba uchovávania osobných údajov

V ERGO spracúvame osobné údaje len do nevyhnutnej doby. Jednotlivé účely spracovávania a príslušné lehoty máme určené v schválenom Registratúrnom pláne.

10. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby je možné uplatniť priamo v ERGO Poisťovni, a to:

 • elektronicky na emailovej adrese dpo@ergo.sk,
 • písomne na: ERGO Poisťovňa, a.s., Apollo Business Center II. Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava.

11. Požiadavka na spracúvanie osobných údajov

Na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, vrátane uzatvárania poistných zmlúv, potrebujeme od vás nevyhnutné osobné údaje. Tak je to uvedené aj zákone. Vďaka tomu si voči vám môžeme plniť všetky zákonné povinnosti a povinnosti vyplývajúce zo vzájomných zmlúv.

12. Zdroj spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sme nezískali priamo od fyzických osôb pochádzajú predovšetkým od poistníkov (tj. osôb, s ktorými uzatvárame poistné zmluvy) a od poverených sprostredkovateľov. Tí v našom mene spracúvajú osobné údaje v súvislosti s rôznymi situáciami vyplývajúcimi z poistných zmlúv. V určitých prípadoch môžu byť tieto údaje získané aj od tretích osôb.

13. Automatizované individuálne rozhodovanie

V prípade online poistení využívame automatizované spracúvanie osobných údajov. Ide o spracúvanie údajov bez ľudského zásahu. Takéto automatizované spracovávanie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy alebo k jeho odmietnutiu. V prípade odmietnutia uzatvorenia zmluvy ju na vašu žiadosť prehodnotíme.

14. Profilovanie

Využívame profilovanie, ktoré slúži na automatizované vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb. Profilovanie slúži na účely ochrany (AML, Anti-Fraud) a na efektívnejšie marketingové zacielenie.

15. Porušenie ochrany osobných údajov 

Ak nastane bezpečnostný incident, ktorý môže viesť k vysokému riziku pre vaše práva a slobody - v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, budeme vás okamžite kontaktovať s ďalšími detailmi a inštrukciami.

16. Aktuálna Informácia o spracúvaní osobných údajov

Nájdete ju vždy na tomto linku.


Práva dotknutej osoby a ich výkon

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte svoje práva. Nižšie sú vysvetlené, vrátane možností, ako si ich môžete uplatňovať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Máte právo na transparentné spracúvanie svojich osobných údajov. Detailnejšie informácie nájdete v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov

Máte právo získať potvrdenie o tom, či ERGO Poisťovňa spracúva vaše osobné údaje.

Prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na všetky informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a právo na kópie spracúvaných osobných údajov.

Oprava spracúvaných osobných údajov

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Vymazanie spracúvaných osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich spracúvali. To platí:

 • v prípade, že neexistuje právny základ na ich spracúvanie,
 • ak nie sú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie na základe oprávneného záujmu,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 • ak sa spracúvali nezákonne,
 • ak to vyplýva z relevantného práva,
 • alebo ak boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej priamo dieťaťu.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba právo, aby sa spracúvanie osobných údajov dočasne obmedzilo, ak:

 • napadne správnosť spracúvaných osobných údajov,
 • je spracúvanie osobných údajov protizákonné, 
 • potrebuje spracúvané osobné údaje na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov,
 • namietala proti spracúvaniu jej osobných údajov.

Prenosnosť osobných údajov

Máte právo preniesť si osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli - priamo k ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, vrátane profilovania, na účely priameho marketingu. A to z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Rovnako máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu na niektoré privilegované účely (vedecký alebo historický výskum, štatistický).

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov rovnako jednoduchým spôsobom, ako ste ho poskytli.

Právo na ochranu osobných údajov

Máte právo na spracúvanie svojich osobných údajov spôsobom, ktorý zaručuje primeranú úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov a na oznámenie prípadného porušenia ochrany údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

Výkon práv dotknutej osoby

Svoje práva môžete uplatňovať:

 • elektronicky na emailovej adrese dpo@ergo.sk
 • písomne na: ERGO Poisťovňa, a.s., Apollo Business Center II. Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava.

Vašu žiadosť môžeme vybaviť za predpokladu, že zo žiadosti je zrejmé, aké právo si uplatňujete a čo požadujete. Musíte však preukázať svoju totožnosť. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nebola predĺžená o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti žiadosti a počtu vybavovaných žiadostí.


Pravidlá bezpečnej komunikácie

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Svoje osobné údaje by však mal chrániť každý z nás.

Pripravili sme pre vás 15 pravidiel bezpečnej komunikácie, ktorých dodržiavaním prispejete k aktívnej ochrane svojich osobných údajov.

 1. Komunikujte len zo zariadenia (mobilu, tabletu, počítača), ktorému dôverujete. Neposielajte teda osobné údaje z cudzieho počítača či mobilu.
 2. Osobné údaje neposielajte, ak ste pripojený na verejnú, prípadne nezabezpečenú WiFi sieť (napríklad v nákupnom centre, vo  vlaku, atď.).
 3. Pokiaľ posielate osobné údaje, nedávajte ich do textu e-mailu, ale radšej ich pošlite ako zabezpečený dokument v prílohe e-mailu.
 4. Posielajte len potrebné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Neposielajte teda údaje, ktoré nie sú od vás striktne vyžadované.
 5. Pred odoslaním emailu skontrolujte, či ste správne zadali email adresáta.
 6. Citlivé osobné údaje zabezpečte napríklad heslom. Toto heslo potom pošlite iným komunikačným kanálom - napríklad v SMS.
 7. Rovnako zabezpečte aj prílohy. Heslo opäť pošlite iným spôsobom (napríklad cez SMS).
 8. Pri preposielaní emailov vymažte všetku nepotrebnú predchádzajúcu komunikáciu (teda staršie e-maily nachádzajúce sa v texte e-mailu).
 9. Ak odoslaný email s osobnými údajmi nepotrebujete, vymažte ho. Nikdy neviete, kto sa môže nabúrať do vášho e-mailu.
 10. Potrebné osobné údaje uložte na bezpečné miesto a pravidelne zálohujte.
 11. Chráňte svoje prihlasovacie heslá a autorizačné nástroje.
 12. Nezabudnite si svoje zariadenie zabezpečiť (heslom, vzorom, PIN-om, atď.).
 13. Pravidelne aktualizujte operačný systém vášho zariadenia.
 14. K internetovým službám ako e-mail, sociálne siete, internetbaking, atď. si zriaďte dvojfaktorovú autorizáciu (napr. prihlásenie menom, heslom a jednorázovo-vygenerovaným kódom).
 15. Buďte diskrétny k osobným údajom, tj. zbytočne ich nezdieľajte a nezverejňujte.

                          Naspäť na právne informácie

                          Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

                          5 7