späť

Dostal som Návratku, neviem čo mám robiť.

Návratka slúži ako podklad pre výplatu odkupnej hodnoty, ako aj výplatu finančných prostriedkov v prípade dožitia sa konca platnosti životného poistenia.

Návratku posielame, ak nastanú dve situácie:

 • predčasný koniec poistenia (zasielame poistníkovi),
 • alebo dožitie sa konca poistenia (zasielame poistenému).

V obidvoch situáciách vás kontaktujeme kvôli doplneniu informácií, ktoré sú nevyhnutné pre riadne ukončenie platnosti poistenia a výplaty finančných prostriedkov.
 

V Návratke vyplňte:

 1. Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o doklade totožnosti (Občiansky preukaz / Cestovný pas),
 2. Údaje o bankovom účte, na ktorý majú byť finančné prostriedky vyplatené,
 3. Odpovedajte na otázku o daňovej rezidencii príjemcu výplaty finančných prostriedkov (vysvetlenie nižšie),
 4. Vyplňte vyhlásenie o politicky exponovanej osobe (vysvetlenie nižšie),
 5. Podpíšte sa a podpis úradne overte, (to znamená notárom alebo na matrike).

Kompletne vyplnenú a overenú Návratku nám, prosím, pošlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 

Ako rýchlo vyplatíme finančné prostriedky:

 • V prípade predčasného konca poistenia:

  • odkupnú hodnotu vám vyplatíme, ak vám vznikne nárok, na bankový účet uvedený v Návratke najneskôr do 15 dní od dňa účinnosti zániku poistenia.

 • V prípade dožitia poistenia:

  • Poistné plnenie vyplatíme na bankový účet uvedený v Návratke bezodkladne po doručení Návratky do ERGO Poisťovne.

 

Vysvetlenie ku daňovej rezidencii, ako aj k dani z príjmu:

Výplata plnenia môže byť znížená o daň z príjmu. To znamená, že príjemca výplaty je daňovník, ktorý je povinný odviesť daň z príjmu, ktorá je 19% (35% ak ste daňovník nezmluvného štátu).
Daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá trvalý pobyt v krajine, s ktorou SR nemá podpísanú medzinárodnú zmluvu. Zoznam štátov s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu uverejňuje Ministerstvo financií na svojej webovej stránke (www.mfsr.sk).
 
Daňový rezident iného štátu znamená, že je daňovníkom iného štátu ako SR, v ktorom pracuje / žije a platí daň z príjmu.
Ak ste daňový rezident iného členského štátu ako Slovenskej republiky a chcete si uplatniť inú sadzbu dane, doručte nám spolu s Návratkou aj Potvrdenie o daňovom domicile z daňového úradu členského štátu. V opačnom prípade bude uplatnená zrážka dane z príjmu sadzbou 19% alebo 35%.
 

Vysvetlenie k politicky exponovanej osobe:

Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorej sú alebo boli zverené významné verejné funkcie.

 1. Významnou verejnou funkciou je:

  1. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
  2. poslanec zákonodarného zboru,
  3. sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu, ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
  4. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
  5. veľvyslanec, chargé d’affaires,
  6. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov
  7. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej
  8. spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
  9. osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
  10. člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia

 2. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je:

  1. manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode a),
  2. dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode a) alebo
  3. rodič osoby uvedenej v bode a).

 3. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto programu rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:

  1. rovnakého klienta, alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode a), alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode a) alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode a).


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0