späť

Končí mi platnosť životného poistenia (uplynula poistná doba). Čo mám robiť? Kedy dostanem peniaze?

My sa vám automaticky ozveme po ukončení poistenia s informáciami o ďalšom postupe.

 
Ak ste v poistení mali dohodnutú výplatu poistného plnenia v prípade dožitia sa konca poistenia, bezodkladne po ukončení poistenia písomne kontaktujeme poisteného s informáciou o skončení poistenia a výške poistného plnenia, ktoré mu bude vyplatené. Súčasťou zásielky bude aj Návratka.

Ako poistený v Návratke vyplňte:

  1. Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o doklade totožnosti (Občiansky preukaz / Cestovný pas),
  2. Údaje o bankovom účte, na ktorý majú byť finančné prostriedky vyplatené.
  3. Odpovedajte na otázku o daňovej rezidencii príjemcu výplaty finančných prostriedkov (vysvetlenie nižšie).
  4. Vyplňte vyhlásenie o politicky exponovanej osobe (vysvetlenie nižšie).
  5. Podpíšte sa a podpis úradne overte, to znamená notárom alebo na matrike.

 
Výplata plnenia môže byť znížená o daň z príjmu. To znamená, že ako príjemca výplaty plnenia ste daňovník, ktorý je povinný odviesť daň z príjmu, ktorá je 19% (35% ak ste daňovník nezmluvného štátu).
 
Daňový rezident iného štátu znamená, že ste daňovníkom iného štátu ako SR. To znamená, že pracujete / žijete v inom štáte, v ktorom platíte daň z príjmu.
Ak ste daňový rezident iného členského štátu ako Slovenskej republiky (SR) a chcete si uplatniť inú sadzbu dane, doručte nám spolu s Návratkou (ktorú vám posielame poštou automaticky po ukončení platnosti poistenia) aj Potvrdenie o daňovom domicile z daňového úradu príslušnej členskej krajiny. V opačnom prípade bude uplatnená zrážka dane z príjmu sadzbou 19% alebo 35%.
 

Vysvetlenie ku 35% dani z príjmu:

Daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá trvalý pobyt v krajine, s ktorou SR nemá podpísanú medzinárodnú zmluvu. Zoznam štátov s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu uverejňuje Ministerstvo financií na svojej webovej stránke (www.mfsr.sk).

 

Kompletne vyplnenú a overenú Návratku nám, prosím, pošlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 
Finančné prostriedky vyplácame na bankový účet uvedený v Návratke bezodkladne po jej doručení za podmienky, že bola príjemcom výplaty riadne vyplnená a úradne overená.


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0