späť

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Slovensko už dávno nie je len tranzitnou krajinou, ale aj miestom, kde cudzinci nachádzajú nový domov. Ak máte aj vy vo vašom okolí cudzinca, ktorý sa chce u nás usadiť, tlmočte mu nasledujúce praktické informácie o trvalom pobyte.

Cudzinec pochádzajúci z tretej krajiny, teda krajiny mimo Európskej únie, sa môže na našom území zdržiavať či vycestovať a opätovne vstupovať na územie SR na základe udeleného trvalého pobytu, ak zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt sa udeľuje na obdobie 5 rokov, na neobmedzený čas, alebo ako dlhodobý pobyt. Kým príslušníkom členských štátov Európskej únie stačí pri pobyte na Slovensku preukázať sa dokladom totožnosti a príslušnosťou k štátu Európskej únie (platí v prípade pobytu do troch mesiacov), podmienky pre cudzincov z tretích krajín sú prísnejšie.

 

Trvalý pobyt na dobu určitú

Prvou možnosťou udelenia trvalého pobytu je obdobie 5 rokov. Policajný útvar udeľuje takýto typ trvalého pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je manželom/manželkou, prípadne závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • keď ide o dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom/manželkou slovenského občana s trvalým pobytom na území SR;
 • keď ide o dieťa do 18 rokov, ktorého rodičom je cudzinec s trvalým pobytom na päť rokov alebo ide o dieťa do 18 rokov zverené do starostlivosti cudzinca, ktorý má udelený trvalý pobyt na päť rokov;
 • ak ide o nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu;
 • ak je to v záujme Slovenskej republiky.

 

Kde o udelenie trvalého pobytu žiadať?

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov môže podať cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade, teda na konzuláte alebo na veľvyslanectve, alebo na policajnom útvare. V prípade, že je cudzinec bezvládny, môže takúto žiadosť podať aj jeho príbuzný, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Následne je cudzinec povinný absolvovať osobný pohovor s tým, že tento pohovor sa vedie v slovenskom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom pre obe strany. Z takéhoto pohovoru je vyhotovený úradný záznam v jazyku, v ktorom sa pohovor viedol.

 

Trvalý pobyt na neurčito

Ak má cudzinec udelený trvalý pobyt na päť rokov a z tejto doby už uplynuli štyri roky, má právo požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Rovnako má na takúto žiadosť právo dieťa do 18 rokov, ktorého rodičom je cudzinec. V niektorých prípadoch môže Ministerstvo vnútra SR udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj vtedy, ak nie sú splnené podmienky ustanovené zákonom. Tieto osobitné podmienky vymedzuje paragraf 46 ods. 2 Zákona o pobyte cudzincov.

Žiadosť o takýto typ pobytu cudzinec podáva osobne prostredníctvom úradného tlačiva na polícii, v prípade jeho bezvládneho stavu môže túto žiadosť podať aj jeho rodinný príslušník.

K žiadosti je potrebné predložiť:

 • platný cestovný doklad (pas alebo občiansky preukaz či iný doklad oprávňujúci na vstup na Slovensko);
 • fotografie vo veľkosti 3x3,5 cm (nie staršie ako 90 dní);
 • lekársky posudok s potvrdením, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie;
 • doklad o finančnom zabezpečení (viac v nasledujúcom odseku);
 • potvrdenie bezúhonnosti, teda že cudzinec nebol súdne trestaný (viac v odseku nižšie);
 • ako aj potvrdenie o zabezpečení ubytovania (viac v odseku nižšie).

Úrad hraničnej a cudzineckej polície má na vyjadrenie k žiadosti lehotu 90 dní.

 

Finančné zabezpečenie na trvalý pobyt

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o finančnej zábezpeke, ktorá sa dokladuje:

 • výpisom z účtu;
 • potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy;
 • alebo pracovnou zmluvou.

Finančné zabezpečenie musí byť vo výške dvanásťnásobku životného minima, ak ide o cudzinca, ktorý na Slovensku podniká alebo bude podnikať ako fyzická osoba. V prípade, že cudzinec koná v menej obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu, jeho zabezpečenie musí byť vo výške stonásobku životného minima.

 

Preukázanie bezúhonnosti

Na to, aby cudzinec preukázal bezúhonnosť, teda čistý register trestov a fakt, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, musí predložiť nasledujúce doklady:

 1. výpis z registra trestov Slovenskej republiky,
 2. výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 3. výpis z registra trestov štátu, kde mal posledné tri roky bydlisko.

  

Zabezpečené ubytovanie

Ak nie je z dokumentov cudzinca zrejmé, že má zabezpečené ubytovanie, policajný útvar si takéto potvrdenie vyžiada.

Môže nim byť:

 • list vlastníctva;
 • nájomná zmluva;
 • či potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania.

Ďalšou možnosťou je aj čestné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá cudzincovi ubytovanie poskytuje, spolu s výpisom z listu vlastníctva alebo dokladom preukazujúcim oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

 

POZOR! V prípade, že cudzinec splní všetky náležitosti a bude mu udelený trvalý pobyt, je nutné, aby vstúpil na územie Slovenskej republiky do 180 dní. Inak mu právo na trvalý pobyt zanikne.

 

Kto má právo na dlhodobý pobyt?

Dlhodobý pobyt sa cudzincom udeľuje na neobmedzený čas a je možné ho udeliť cudzincovi:

 • ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu posledných päť rokov pred podaním žiadosti;
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt;
 • alebo má päť rokov oprávnený a nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a na území SR sa zdržiava ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky pred podaním žiadosti.

Modrá karta oprávňuje cudzinca vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia SR a opätovne sa sem vrátiť v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.

K žiadosti o dlhodobý pobyt cudzinec okrem dokladov, ktoré sú potrebné aj k vybavovaniu žiadosti o trvalý pobyt, potrebuje preukázať:

späť

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0