späť

Tolerovaný pobyt cudzinca

Slovenské zákony poznajú hneď niekoľko typov pobytov pre cudzincov. Okrem trvalého alebo prechodného pobytu sem patrí aj tolerovaný pobyt, o ktorý môže cudzinec požiadať najviac na 180 dní, ak platí niektorá zo zákonných podmienok. Aby ste vedeli vašim priateľom, známym či rodine zo zahraničia poradiť, prečítajte si náš článok.

Tolerovaný pobyt pre cudzinca má len dočasný charakter a udeľuje sa na obdobie, počas ktorého pretrvávajú prekážky, kvôli ktorým cudzinec nemôže vycestovať. O tolerovaný pobyt môže cudzinec požiadať, ak sa ocitne v situácii, keď nemôže zo Slovenska vycestovať, a zároveň nespĺňa podmienky na udelenie iného typu pobytu. Tento typ pobytu sa udeľuje najviac na obdobie 180 dní a cudzinec môže požiadať o jeho opätovné predĺženie.

 
Tolerovaný pobyt oprávňuje cudzinca na pobyt na území SR a v niektorých prípadoch poskytuje aj možnosť pracovať, nie však podnikať alebo cestovať do zahraničia, a to ani v rámci Schengenského priestoru.

 
 

Účel tolerovaného pobytu

Cudzinec môže požiadať o udelenie tolerovaného pobytu na jeden z účelov, ktoré ustanovuje zákon o pobyte cudzincov. Pri tolerovanom pobyte cudzinca musí platiť niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • ak existuje prekážka administratívneho vyhostenia podľa paragrafu 58 zákona o pobyte cudzincov;
 • ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné;
 • ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na území SR;
 • ktorý je obeťou trestného činu obchodovanie s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;
 • ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok;
 • ak bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ak ide o nelegálne zamestnané dieťa.

 
 

Môže cudzinec v SR pracovať?

Cudzinec počas tolerovaného pobytu nemôže podnikať a vstupovať do pracovného pomeru. Toto obmedzenie neplatí pre tých, ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu ochrany ich súkromného a rodinného života, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli nelegálne zamestnaní za vykorisťujúcich podmienok.

 
 

Ako podať žiadosť o tolerovaný pobyt 

Žiadosť o udelenie, ako aj predĺženie tolerovaného pobytu sa podáva osobne prostredníctvom úradného tlačiva v slovenskom jazyku. Cudzinec podáva túto žiadosť na Oddelení cudzineckej polícii v meste, kde sa chce prihlásiť na tolerovaný pobyt. Za žiadosť o udelenie povolenia na tolerovaný pobyt sa platí 99,50 eur, za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur.

 
Cudzinecká polícia rozhoduje o udelení alebo predĺžení tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti. Policajný útvar je povinný skúmať, či dôvody, pre ktoré cudzinec dostal udelený tolerovaný pobyt, stále platia. Ak je cudzincovi žiadosť o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu zamietnutá, je povinný vycestovať do 30 dní.

 
 

Prípady zamietnutia žiadosti

Cudzinecká polícia môže zamietnuť žiadosť o tolerovaný pobyt alebo o jeho predĺženie, ak:

 • cudzinec uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce informácie,
 • cudzinec predloží falošné alebo pozmenené doklady,
 • nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu,
 • cudzinec je nežiadúcou osobou,
 • neboli priložené požadované doklady.

 
 

Zrušenie tolerovaného pobytu

Tolerovaný pobyt sa udeľuje na základe nejakého dôvodu. Ak tento dôvod prestane platiť, cudzinec má povinnosť o tom informovať cudzineckú políciu najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy sa o jeho zániku dozvedel. Cudzinecká polícia následne zruší tolerovaný pobyt.

 
Tolerovaný pobyt sa môže zrušiť:

 1. ak policajný útvar zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt alebo zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti.
 2. ak cudzinec ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.
 3. ak:

  • cudzinec obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými z obchodovania s ľuďmi,
  • predstiera spoluprácu
  • alebo prestal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Proti zrušeniu tolerovaného pobytu môže cudzinec podať odvolanie, napriek tomu mu však plynie 30-dňová lehota na vycestovanie. Zrušenie tolerovaného pobytu totiž nemá odkladný účinok, to znamená, že je právoplatné ihneď.

späť

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0