Poistenie liečebných nákladov pre cudzincov - Welcome

Ochorenie alebo úraz a z nich vyplývajúce liečebné náklady sú rizikom, ktorého eliminácia môže prispieť k úspešnému a príjemnému pobytu na území Slovenska.  

Uzatvorte si poistenie Welcome a získate: 

 • poistenie liečebných nákladov v prípade akútnych zdravotných problémov nielen v Slovenskej republike, ale aj v krajinách Schengenského priestoru;
 • splnenie zákonnej podmienky na získanie dlhodobého alebo prechodného pobytu na území Slovenska;
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa vlastného výberu;
 • možnosť využitia asistenčnej služby a poradenstva pri riešení poistných udalostí.


Neodkladná zdravotná starostlivosť je pacientovi poskytnutá v prípade:

 • bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia;
 • úrazu;
 • akútneho štádia choroby;
 • náhlej akútnej bolesti;
 • krvácania.

 Rozsah poistenia: 

Ambulantná zdravotná starostlivosťposkytnutá lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom zariadení, ktoré je k tomu oprávnené
Nemocničná zdravotná starostlivosťsúvisiaca so zachovaním zdravia a života, ktorej nevyhnutnosť je podložená lekárskou správou
Lieky, farmaceutické prípravky a zdravotnícky materiálna základe lekárskeho receptu
Diagnostické a terapeutické výkonyzodpovedajúce neodkladnej zdravotnej starostlivosti ordinovanej ošetrujúcim lekárom
Stomatologické ošetreniev prípade úrazu alebo za účelom odstránenia akútnej bolesti
Preprava poistenéhosanitným vozidlom alebo leteckou záchrannou zdravotnou službou, ak je táto preprava nevyhnutná v záujme záchrany zdravia a života
Náklady na repatriáciu telesných pozostatkov poistenéhona medzinárodné letisko v jeho materskej krajine 

Limity poistenia: 

Druh výdavkuLimity poistného plnenia

Celkové poistné plnenie z poistných udalostí v rámci jednej poistnej zmluvy

max. 30 000 € v ekvivalente príslušnej meny (suma je limitovaná a nie je možné ju v súčte všetkých  jednotlivých nákladov na liečebnú starostlivosť vrátane prípadnej repatriácie alebo asistenčnej služby prekročiť)

Stomatologické ošetrenie v prípade úrazu alebo za účelom odstránenia akútnej bolesti200 € / rok a jeden poistený v rámci všetkých jeho poistných zmlúv ERGO Welcome

Kto je cudzinec? Podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov je cudzincom každá osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR.

Poistenie Welcome ponúka cudzím štátnym príslušníkom bez trvalého pobytu na území Slovenska individuálne komerčné zdravotné poistenie v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie nemôže nahradiť zákonnú povinnosť pre tých cudzincov, ktorí musia byť poistení v systéme  verejného zdravotného poistenia.  

Kto sa môže poistiť?

 • osoby žiadajúce  o prechodný alebo dlhodobý pobyt na Slovensku;
 • štátni príslušníci krajín mimo EU a EHS a ich rodinní príslušníci; 
 • študenti, ktorí neštudujú v SR na základe medzištátnych dohôd (tzv. študenti - samoplatci); 
 • diplomati a ich rodina; 
 • turisti, športovci, stážisti, lektori, vedci; 
 • osoby so štatútom zahraničného Slováka. 


Doba trvania poistenia: 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov
Územná platnosť: SR a krajiny Schengenského priestoru 

 

 

Máte záujem o viac informácií? Stačí vyplniť kontaktný formulár!

Polia označené * sú povinné!

Potrebujete sa poradiť alebo nahlásiť poistnú udalosť ? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme. 

V prípade úrazu alebo akútnych zdravotných problémov kontaktujte linku asistenčnej služby, ktorá Vám pomôže a poskytne informácie o:

 • najbližšej adrese ambulantnej alebo nemocničnej zdravotnej starostlivosti; 
 • možnostiach úhrady zdravotnej starostlivosti; 
 • rozsahu a limitoch poistného krytia;
 • dokladoch a faktúrach, ktoré musíte predložiť poistiteľovi;
 • tlačive "Oznámenie poistnej udalosti".
 

asistenčná služba
+421 2 436 41 034

Ak ste neboli v kontakte s asistenčnou službu pri riešení poistnej udalosti, pošlite vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti spolu s lekárskou správou a originálom faktúry o zaplatení nákladov na liečbu a lieky priamo do ERGO Poisťovne.

ERGO Poisťovňa
Apollo BC II
Prievozská 4C
821 08 Bratislava

Zavolajte mi

Kontaktná linka

0850 777 777

kontaktný formulár

Pošlite nám email na adresu: info@ergo.sk

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika