Právne informácie

Prístupom na stránky spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. a prehliadaním ich obsahu používateľ potvrdzuje a súhlasí s tým, že bol s týmito podmienkami používania internetových stránok spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. oboznámený, porozumel im a súhlasí s ich dodržiavaním.

Obsah internetových stránok vrátane grafiky, textov a hyperlinkov alebo referencií na iné stránky má výlučne informatívny charakter a je poskytovaný „tak ako je“-  bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implikovanej. ERGO Poisťovňa, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za úplnosť, autenticitu a správnosť informácii uverejnených na týchto stránkach vrátane obsahu odkazov. Neposkytuje sa záruka za primeranosť, správnosť, spoľahlivosť, úplnosť alebo včasnosť informácii na stránkach.  Informácie nachádzajúce sa na stránkach spoločnosti nemôžu byť interpretované ako ponuka alebo poskytnutie poradenstva. Obsah stránok je aktualizovaný podľa potrieb spoločnosti. ERGO Poisťovňa, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo opravy obsahu stránky a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté chyby alebo omyly z toho vyplývajúce.

Obsah stránok je chránený autorským právom. Všetky práva na obsah a úpravu stránok sú vyhradené a sú vlastníctvom spoločnosti ERGO Poisťovňa, a. s. Logá spoločnosti používané na stránkach spoločnosti  sú vlastníctvom  spoločnosti  ERGO Poisťovňa, a. s. alebo spoločnosti skupiny ERGO Insurance Group.

Iné použitie, ako ich prehliadanie a kopírovanie pre nekomerčné využitie, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. zakázané. 

V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ( zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov), používateľ súhlasí s ich spracúvaním a archiváciou spoločnosťou ERGO Poisťovňa, a.s. vrátane ich sprístupnenia spoločnostiam patriacim do skupiny ERGO Insurance Group pre vykonávanie marketingovej činnosti, ako aj s tým, že ERGO Poisťovňa, a.s. je oprávnená osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov, resp. s ponukou služieb a produktov ktoréhokoľvek člena skupiny ERGO Insurance Group, do ktorej spoločnosť patrí. 

ERGO Poisťovňa, a.s. sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vzniknuté na základe prístupu alebo použitia alebo nemožnosti prístupu alebo použitia stránok a ich obsahu alebo akejkoľvek chyby vo výkone služby, prerušenia, porušenia, chýb v prenose, počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.  ERGO Poisťovňa, a.s. neposkytuje záruku, že funkčnosť stránok nebude narušená, že chyby budú odstránené alebo že stránky spoločnosti alebo serveru, na ktorom sú umiestnené nemôžu obsahovať počítačový vírus alebo iný škodlivý komponent.

Výlučne ERGO Poisťovňa, a.s. je oprávnená stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah svojich internetových stránok, ako aj týchto podmienok ich používania.

Google Analytics - Ochrana osobných údajov
Táto stránka používa Google Analytics, nástroj na webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky inými užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (včítane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom, alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, možno nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.